Network, security, system, solutions

SYSTEM

How to enable/disable MySQL remote access

How to enable/disable MySQL remote access

MySQL
ySQL remote access is disabled by default for security reasons.  However, there may be times where it is necessary to enable it to provide access from a remote location or a web server.  This article will describe the process in detail, and is intended for users familiar with SSH and MySQL. (more…)
Cách lấy bài viết từ các forum về trên forum mình tự động bằng RSS

Cách lấy bài viết từ các forum về trên forum mình tự động bằng RSS

vBulletin
Tip này hướng dẫn các bạn admin chưa có kinh nghiệm, hoặc ko biết cách leech bài, “lười” sưu tầm post bài mà muốn “ăn sẵn” lượng bài post từ các diễn đàn khác. Tip này đã có người post, nhưng mình vẫn muốn hướng dẫn lại chi tiết để các bạn làm theo – ko áp dụng với các PRO đã biết hoặc dùng soft (more…)
Moving Mailboxes in Exchange 2010

Moving Mailboxes in Exchange 2010

EXCHANGE 2010
How to Moving Mailboxes in Exchange 2010? Get-MoveRequest Get-MoveRequest -Identity 'cuteo' Get-User -Filter {Department -like 'Marketing'} | Get-MoveRequest Get-MoveRequest -MoveStatus InProgress -TargetDatabase <database name> Get-MoveRequest -MoveStatus Completed (more…)