Network, security, system, solutions

SECURITY

Phần 1: Cấu hình HA, LOADBALANCING, FIREWALL và MAIL GATEWAY với PFSENSE trên CENTOS 6

Phần 1: Cấu hình HA, LOADBALANCING, FIREWALL và MAIL GATEWAY với PFSENSE trên CENTOS 6

FIREWALL, NETWORK, SEC SOLUTION, SECURITY
PHẦN 1: CẤU HÌNH HA, LOADBALANCING FIREWALL PFSENSE VÀ MAIL GATEWAY Mô hình như sau: Hệ thống gồm 5 phân vùng chính: LAN, WAN, SRV, DMZ, Office WAN Công nghệ firewall dùng PFSENSE phiên bản mới nhất và bản quyền SNORT Hệ thống Email dùng Exchange 2010 và Chặn SPAM dùng POSTFIX, Clamv, Rsync Xinetd... (more…)