Network, security, system, solutions

Cách sort theo tên từ cột họ và tên trong excel

trường hợp bạn có 1 cột họ và tên nhưng bạn muốn sắp xếp theo tăng dần theo Tên thì phải làm thế nào?

để sort theo tên từ cột họ và tên trong excel bạn có thể làm theo hình như sau:

sắp xếp theo tên ở cột họ và tên trong excel

ở cột mới cùng hàng với Họ và Tên bạn dùng hàm sau

=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(B3,” “,REPT(” “,LEN(B3))),LEN(B3)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *