Network, security, system, solutions

LATEST POSTS

Cấu hình OPEN VPN trên PFSENSE qua LDAP và SSL

Cấu hình OPEN VPN trên PFSENSE qua LDAP và SSL

Mô hình mạng như sau Mục tiêu User bên ngoài hệ thống có thể kết nói VPN qua OPEN VPN để truy cập vào hệ thống mạng nội bộ (LAN, DMZ, SRV…) (more…)

SECURITY

Cấu hình OPEN VPN trên PFSENSE qua LDAP và SSL

Cấu hình OPEN VPN trên PFSENSE qua LDAP và SSL

Mô hình mạng như sau Mục tiêu User bên ngoài hệ thống có thể kết nói VPN qua OPEN VPN để truy cập vào hệ thống mạng nội bộ (LAN, DMZ, SRV…) (more…)

NETWORK

Cấu hình OPEN VPN trên PFSENSE qua LDAP và SSL

Cấu hình OPEN VPN trên PFSENSE qua LDAP và SSL

Mô hình mạng như sau Mục tiêu User bên ngoài hệ thống có thể kết nói VPN qua OPEN VPN để truy cập vào hệ thống mạng nội bộ (LAN, DMZ, SRV…) (more…)
Phần 1: Cấu hình HA, LOADBALANCING, FIREWALL và MAIL GATEWAY với PFSENSE trên CENTOS 6

Phần 1: Cấu hình HA, LOADBALANCING, FIREWALL và MAIL GATEWAY với PFSENSE trên CENTOS 6

Palo Alto Networks – LDAP and Group Mapping config guide

Palo Alto Networks – LDAP and Group Mapping config guide

Giao thức OSPF

Giao thức OSPF

Chính phủ Trung Quốc ban lệnh cấm Windows 8

Chính phủ Trung Quốc ban lệnh cấm Windows 8

SYSTEM

Renew Certificate cho exchange server 2007

Renew Certificate cho exchange server 2007

Thông thường khi setup CA cho Email exchange 2007 thì thời hạn được 2 năm --> sau 2 năm thì chúng ta phải thay 1 CA mới, có 2 cách để làm điều này: (more…)